Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkter Tersane ve Deniz İşletmeciliği A.Ş. (“Türkter Tersane”) tarafından yürütülmekte olan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, veri işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ile veri sahibinin hakları konularında ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Türkter Tersane, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliği korumak amacıyla KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak mümkün olan her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için ilgililerin kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Mersis No: 881001590700010
Adres: Evliya Çelebi Mahallesi, Tersaneler Caddesi, No:18 34944 Tuzla / İSTANBUL
Web: www.yardimci.gen.tr
Telefon: +90 216 395 63 83
E-posta: turkter@hs01.kep.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ, İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLERİ VE AKTARILMASI

Türkter Tersane tarafından yürütülmekte olan yeni inşa, tamir-bakım, yapısal çelik ve diğer faaliyetler kapsamında elde edilen ve/veya veri sahibi ya da üçüncü kişiler tarafından Türkter Tersane ile paylaşılan ve aşağıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, aynı tabloda gösterilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere ve belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

2.1. Çalışan Adayları
Çalışan adaylarına ait aşağıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler; çalışan adayı tarafından çeşitli vasıtalarla gönderilen ya da elden teslim edilen özgeçmişler, elektronik/basılı iş başvuru formu, istihdam amacıyla kurulan kurum ve kuruluşlar ile internet platformları (İŞKUR, Kariyer.net, Yenibiris.com, LinkedIn.com vb.), mülakatlar, çalışan adayının bildirdiği referanslar ile sunduğu bilgi ve belgeler, kapalı devre kamera sistemi gibi sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Bilgileri
• İsim- Soy İsim
• Cinsiyet
• Uyruk
• Doğum Tarihi ve Yeri
• Medeni Hal
• Aile Bireyleri Bilgisi
• Fotoğraf
• İmza
• İnsan Kaynakları ve İstihdam Politikalarının Yönetilmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru, Mülakat, Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Başvurulan Pozisyona Uygunluğun ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi
• İş Başvuru Süreci Boyunca İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ücret Politikalarının Yürütülmesi
• İş Başvurusunun Olumlu Sonuçlanması Halinde İş Akdinin Kurulması ve Özlük Dosyasının Oluşturulması
• Özgeçmiş Havuzu Oluşturulması
• Hukuki ve Ticari Güvenliğin Temini
• Kanuni ve Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Süreçlerin Yönetilmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• İşyeri Hekimliği Faaliyetlerinin İcrası
• Risk Yönetimi ve Acil Durum Süreçlerinin Planlanması
• Adli ve İdari Süreçler Kapsamında Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Bu kapsamdaki kişisel veriler;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK madde 5/2a),
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK madde 5/2c),
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK madde 5/2ç),
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK madde 5/2e),
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK madde 5/2f) sebeplerine dayanılarak çalışan adayının açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

• Çalışan Adaylarının bu tabloda “Sağlık Bilgileri” başlığı altında belirtilen kişisel verileri KVKK madde 6/3’te belirtilen koşullar çerçevesinde kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.
Sağlık verilerinin KVKK madde 6/3’te öngörülen sınırlar haricinde işlenmesi durumunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır.

• Çalışan adaylarının bu tabloda “Diğer Bilgiler” başlığı altında belirtilen Adli Sicil Bilgileri ile Sendika Üyeliği Bilgileri adayın açık rızası alınmak suretiyle (KVKK madde 5/1) işlenmektedir.
• Çalışan adayının başvurusunun Özgeçmiş Havuzunda saklanmak istenmesi halinde adayın açık rızası (KVKK madde 5/1) aranmaktadır.
• Çalışan adaylarının özgeçmişlerinde referans olarak bildirdikleri kişilerin kimlik (isim - soy isim) ve iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi) ilgili kişi ile iletişime geçerek adaya ilişkin bilgi almak amacıyla işlenmektedir. Çalışan adayının söz konusu verileri paylaşmak için KVKK madde 5/1 uyarınca referans olarak bildirdiği kişilerin açık rızasını aldığı kabul edilir
İletişim Bilgileri
• Adres (ikamet adresi)
• Telefon (ev telefonu, cep telefonu)
• E-Posta adresi
Öğrenim ve Mesleki Deneyim Bilgileri
• Eğitim Geçmişi
• Çalışma Geçmişi
• Diploma Bilgileri
• Yabancı Dil Bilgisi
• Bilgisayar Kullanım Bilgisi
• Pozisyon/Unvan Bilgisi
• Mesleki Eğitim, Kurs, Seminer ve Sertifika Bilgileri ile Yeterlilik Belgeler
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
• Giriş- Çıkış Kayıtları
• CCTV Görüntü Kayıtları
• Araç Plakası
Diğer Bilgiler
• Askerlik Durumu
• Referans Bilgileri
• Sürücü Belgesi Bilgileri
• Adli Sicil Bilgileri
• Sendika Üyeliği Bilgileri

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, KVKK’nın genel ilkelerine ve KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesinde ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” 9. maddesinde yer verilen kurallara uygun olarak ve gerekli tedbirler alınarak;
- hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari makamlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer merciilere aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak iştiraklerimizin katılımını gerektiren faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirket niteliğindeki şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak sözleşmesel ilişkilerimiz çerçevesinde danışmanlık aldığımız, ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere temin edilen hizmetin alınması çerçevesinde aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve sistemlere kaydedilebilmektedir.

2.2. Üçüncü Taraf Firma (Tedarikçi / Alt İşveren / Kiracı vb.) Yetkilileri
Üçüncü Taraf Firma (Tedarikçi / Alt İşveren / Kiracı vb.) Yetkililerine ait aşağıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler; basılı / elektronik formlar, muhtelif sözleşmeler, taahhütnameler, talimatnameler, internet sitesi, e-postalar, yüz yüze ya da telekonferans vb. yöntemlerle yapılan görüşmeler, toplantılar, etkinlikler, kartvizitler; tedarikçiler, yükleniciler, hissedarlar ve iş ortaklarından gelen yazılı, sözlü ve dijital bilgiler, veri sahibi tarafından yapılan gönderimler, adli ve idari makamlardan gelen yazılar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar, kapalı devre güvenlik kamera sistemi gibi sözlü, yazılı veya elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Bilgileri
• İsim- Soy İsim
• T.C. Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik Numarası
• Vergi Kimlik Numarası
• Uyruk
• Fotoğraf
• İmza
• İmza Sirküleri
• Pasaport Bilgileri
• İlgili mevzuat gereği geçerli olan kimlik belgeleri üzerinde yer alan bilgiler ve bunların fotokopileri ve/veya dijital ortama alınmış kopyaları
• Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Sözleşmesel Süreçlerin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Hukuki ve Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
• Ticari /Teknik / İdari Risklerin Yönetilmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
• İş Sürekliliğinin Temini
• İletişimin ve İş Birliğinin Sağlanması
• Ortak İş Alanlarının Oluşturulması ve Yürütülmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi ve Acil Durum Süreçlerinin Planlanması
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Adli ve İdari Süreçler Kapsamında Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Muhtemel Hukuki Talep, Dava, Araştırma ve Yasal Soruşturmalara Karşı, Yürürlükteki Kanunların İzin Verdiği Ölçüde, Savunma, Hazırlık Yapılması, İştirak Edilmesi ve Yanıt Verilmesi
• Bu kapsamdaki kişisel veriler;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK madde 5/2a),
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK madde 5/2c),
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK madde 5/2ç),
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK madde 5/2e),
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK madde 5/2f) sebeplerine dayanılarak açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.

• Bu sınırlamalar haricinde işlenmesi durumunda veri sahibinin açık rızası (KVKK madde 5/1) aranmaktadır.
İletişim Bilgileri
• Adres (ikamet adresi, işyeri adresi)
• Telefon (cep telefonu, işyeri telefonu)
• E-Posta Adresi
• İşyeri İsim/Unvan Bilgisi
Finans Bilgileri
• Banka Hesap Bilgileri
• Vergi Muafiyeti Kapsamındaki Bilgiler
• Vergi Levhası
• Avans / Borç / Bakiye Bilgileri
• Fatura, Hakediş Bilgileri
• Çek, Senet vb. Bilgileri
• Ticari / Teknik / İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler
İşlem Bilgileri
• Talep Bilgisi
• Sipariş Bilgisi
• Talep, Sipariş ve Satın Alma Geçmişi Bilgileri
Hukuki İşlem Bilgisi
• Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
• Hukuki Uyuşmazlıklar Kapsamında Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler ve İhbarnameler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri
• Giriş- Çıkış Kayıtları
• CCTV Görüntü Kayıtları
• Araç Plakası
İşlem Güvenliği Bilgisi
• IP Adresi Bilgileri
• Cihaz MAC Adresi
• Kullanıcı Adı
• Şifre ve Parola Bilgileri

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, KVKK’nın genel ilkelerine ve KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesinde ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” 9. maddesinde yer verilen kurallara uygun olarak ve gerekli tedbirler alınarak;
- hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari makamlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer merciilere aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak iştiraklerimizin katılımını gerektiren faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirket niteliğindeki şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak sözleşmesel ilişkilerimiz çerçevesinde danışmanlık aldığımız, ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere temin edilen hizmetin alınması çerçevesinde aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve sistemlere kaydedilebilmektedir.

2.3. Üçüncü Taraf Firma (Tedarikçi / Alt İşveren / Kiracı vb.) Çalışanları
Üçüncü Taraf Firma (Tedarikçi / Alt İşveren / Kiracı vb.) Çalışanlarına ait aşağıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler; basılı / elektronik formlar, muhtelif sözleşmeler, taahhütnameler, talimatnameler, internet sitesi, e-postalar, yüz yüze ya da telekonferans vb. yöntemlerle yapılan görüşmeler, toplantılar, etkinlikler, kartvizitler; tedarikçiler, yükleniciler, hissedarlar ve iş ortaklarından gelen yazılı, sözlü ve dijital bilgiler, veri sahibi tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, adli ve idari makamlardan gelen yazılar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar, kapalı devre güvenlik kamera sistemi, kartlı geçiş sistemi gibi sözlü, yazılı veya elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Bilgileri
• İsim- Soy İsim
• T.C. Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik Numarası
• Doğum Tarihi ve Yeri
• Medeni Hal
• Cinsiyet
• Uyruk
• Aile Bireyleri Bilgisi
• Fotoğraf
• İmza
• SGK Sicil Numarası
• Pasaport Bilgileri
• İlgili mevzuat gereği geçerli olan kimlik belgeleri üzerinde yer alan her türlü bilgi ve bunların fotokopileri ve/veya dijital ortama alınmış kopyaları
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Sözleşmesel Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• İşe Giriş – İşten Çıkış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Özlük Dosyasının Oluşturulması
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Puantajların ve Bordroların Oluşturulması ve Takibi
• Devamsızlık ve Mesai Takibi
• Ücret, Tazminat, Yan Haklar, Bireysel Emeklilik ve Sigorta İşlerinin Takibi
• İş Akışı İçerisinde İletişim Süreçlerini Yürütülmesi
• Kişisel Koruyucu Donanım Temini
• Hukuki ve Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
• Dış Görevlerde Personellerin İlgili Alanlara Giriş İzinlerinin Alınması
• İş Seyahatlerinin Planlanması
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması
• İş Sahaları ile Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Sağlanması
• Çalışanların Güvenliğinin Sağlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• İşyeri Hekimliği Faaliyetlerinin İcrası
• Risk Yönetimi ve Acil Durum Süreçlerinin Planlanması
• Talep ve Şikâyetlerin Takibi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Gereken Kayıtların Tutulması
• Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Adli ve İdari Süreçler Kapsamında Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Muhtemel Hukuki Talep, Dava, Araştırma ve Yasal Soruşturmalara Karşı, Yürürlükteki Kanunların İzin Verdiği Ölçüde, Savunma, Hazırlık Yapılması, İştirak Edilmesi ve Yanıt Verilmesi
Bu kapsamdaki kişisel veriler;
İlgilinin Açık Rızasının Bulunması (KVKK madde 5/1 ve 6/1) halinde ya da ;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK madde 5/2a),
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK madde 5/2c),
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK madde 5/2ç),
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK madde 5/2e),
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK madde 5/2f) sebeplerine dayanılarak açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.
Tedarikçi/Alt Yüklenici Yetkilileri ve Çalışanlarının bu tabloda “Sağlık Bilgileri” başlığı altında belirtilen kişisel verileri KVKK madde 6/3’te belirtilen koşullar çerçevesinde kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.
Sağlık verilerinin KVKK madde 6/3’te öngörülen sınırlar haricinde işlenmesi durumunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır.
İletişim Bilgileri
• Adres
• İkametgâh belgesi ve/veya bunun dijital ortama alınmış kopyası
• Telefon
• E-Posta adresi
• Aile Bireylerinin İletişim Bilgisi
• İşyeri İsim/Unvan Bilgisi
Özlük Bilgileri
• SGK İşe Giriş- İşten Ayrılış Bildirgeleri,
• SGK Hizmet Dökümü
• Pozisyon/Unvan Bilgileri
• Ücret Bilgisi
• Bordro Bilgileri
• İzin Formları
• Yan Haklara İlişkin Bilgileri
• BES Bilgileri
• AGİ Bilgileri,
• Puantaj Bilgileri
• Mesai Kayıtları
• Devam Çizelgeleri
• Disiplin Soruşturması
• Savunma Yazıları
• Resmi Yazışmalar
• Zimmet Formları
• Askerlik Durum Belgeleri
• Çalışma Geçmişi
• Diploma Bilgileri
• Yabancı Dil Bilgisi
• Bilgisayar Kullanım Bilgisi
• Meslek İçi Eğitim, Kurs, Sertifika, Yeterlilik Bilgi ve Belgeleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Bilgileri, İş Başı Eğitimi Bilgileri
• Geçici Görev Belgesinde Yer Alan Bilgiler
• Sürücü Belgesi
• Adli Sicil Bilgileri
• Dernek, Vakıf Sendika Üyeliği Bilgileri
Sağlık Bilgileri
• Engellilik Durumu
• Kan Grubu
• Boy, Kilo, Beden Ölçüleri
• Geçmiş rahatsızlıklar (kalıtsal, konjenital, kronik vb.) ve ameliyatlar,
• İşe giriş ve periyodik muayene sağlık raporları
• Diğer sağlık verileri (kan, idrar, solunum fonksiyonu, işitme fonksiyon testleri ve bunlara ait raporlar ile portör muayenesi, akciğer raporu, aşı belgesi, sağlık raporu)
• Bağışıklık bilgileri (tetanos, hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez)
• Sigara kullanımı
• Alkol Kullanımı
Finans Bilgileri
• Ücret Bilgisi
• Banka Hesap Bilgileri
• Avans / Borç / Bakiye Bilgileri
Hukuki İşlem Bilgisi
• Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
• Hukuki Uyuşmazlıklar Kapsamında Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
• İhtarnameler ve İhbarnameler
• Nafaka, icra veya tazminat yükümlülükleri nedeniyle oluşabilecek kayıtlar
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri
• Giriş- Çıkış Kayıtları
• CCTV Görüntü Kayıtları
• Araç Plakası
İşlem Güvenliği Bilgisi
• IP Adresi Bilgileri
• Cihaz MAC Adresi
• Kullanıcı Adı
• Şifre ve Parola Bilgileri

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, KVKK’nın genel ilkelerine ve KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesinde ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” 9. maddesinde yer verilen kurallara uygun olarak ve gerekli tedbirler alınarak;
- hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari makamlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer merciilere aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak iştiraklerimizin katılımını gerektiren faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirket niteliğindeki şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak sözleşmesel ilişkilerimiz çerçevesinde danışmanlık aldığımız, ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere temin edilen hizmetin alınması çerçevesinde aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve sistemlere kaydedilebilmektedir.

2.4. Satın Alma Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi
Türkter Tersane tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere ilişkin olarak ürün ve hizmet satın alma süreçleri kapsamında ilgililere ait aşağıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler; basılı / elektronik formlar, muhtelif sözleşmeler, taahhütnameler, talimatnameler, e-postalar, görüşmeler ve toplantılar, kartvizitler; tedarikçilerden, yüklenicilerden, hissedarlardan ve iş ortaklarından gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, veri sahibi tarafından yapılan gönderimler, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler, adli ve idari makamlardan gelen yazılar, kapalı devre güvenlik kamera sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Bilgileri
• İsim – Soy İsim
• T.C. Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik Numarası
• Vergi Numarası
• Uyruk
• İlgili Mevzuat Gereği Geçerli Olan Kimlik Belgeleri Üzerinde Yer Alan Bilgiler ve Bunların Fotokopileri ve/veya Dijital Ortama Alınmış Kopyaları
• Pasaport Üzerinde Yer Alan Bilgiler ve Bunların Fotokopileri ve/veya Dijital Ortama Alınmış Kopyaları
• Fotoğraf
• İmza
• İmza Sirküleri
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Sözleşmesel Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Ticari Faaliyetlerin, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Alım-Satım ve Satış Sonrası Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişimin ve İş Birliğinin Sağlanması
• Ortak İş Alanlarının Oluşturulması ve Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
• Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Temini
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi ve Acil Durum Süreçlerinin Planlanması
• Finansal Raporlama
• Talep, Öneri, Memnuniyet ve Şikâyetlerin Takibi
• Hukuki Güvenliğin Korunması ve Hukuki Faaliyetlerin Yürütülmesi
• Adli ve İdari Süreçler Kapsamında Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Muhtemel Hukuki Talep, Dava, Araştırma ve Yasal Soruşturmalara Karşı, Yürürlükteki Kanunların İzin Verdiği Ölçüde, Savunma, Hazırlık Yapılması, İştirak Edilmesi ve Yanıt Verilmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Bu Kapsamdaki Kişisel Veriler;
İlgilinin Açık Rızasının Bulunması (KVKK Madde 5/1) ya da,
Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması (KVKK Madde 5/2c),
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK Madde 5/2ç),
Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (KVKK Madde 5/2e),
İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması (KVKK Madde 5/2f) sebeplerine Dayanılarak Açık Rızanız Aranmaksızın İşlenmektedir.
İletişim Bilgileri
• Adres Bilgisi (İkamet, İşyeri)
• Telefon Bilgisi (Sabit, Mobil, İş)
• E-Posta Bilgisi
• İşyeri İsim/Unvan Bilgisi
Finans Bilgileri
• Banka Hesap Bilgileri
• Vergi Muafiyeti Kapsamındaki Bilgiler
• Vergi Levhası
• Avans / Borç / Bakiye Bilgileri
Müşteri İşlem Bilgileri
• Fatura Bilgileri
• Çek, Senet Vb. Bilgileri
• Talep Bilgisi
• Sipariş Bilgisi
• Talep, Sipariş ve Satın Alma Geçmişi Bilgileri
Hukuki İşlem Bilgisi
• Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler,
• Hukuki Uyuşmazlıklar Kapsamında Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler,
• İhtarnameler, İhbarnameler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri
• Giriş- Çıkış Kayıtları
• CCTV Görüntü Kayıtları
• Araç Plakası

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, KVKK’nın genel ilkelerine ve KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesinde ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” 9. maddesinde yer verilen kurallara uygun olarak ve gerekli tedbirler alınarak;
- hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari makamlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer merciilere aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak iştiraklerimizin katılımını gerektiren faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirket niteliğindeki şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak sözleşmesel ilişkilerimiz çerçevesinde danışmanlık aldığımız, ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere temin edilen hizmetin alınması çerçevesinde aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve sistemlere kaydedilebilmektedir.

2.5. Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi
Türkter Tersane tarafından işletilmekte olan Tersane ve diğer iş sahalarına çeşitli amaçlarla geçici ya da düzenli olarak giriş – çıkış yapan kişiler, işbu aydınlatma metninde Ziyaretçiler olarak tanımlanmaktadır. Ziyaretçilere ait aşağıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, ilgili verinin toplanmasına uygun olan otomatik (Kapalı devre güvenlik kamera sistemi) ve/veya otomatik olmayan (Ziyaretçi Kayıt Defteri, Misafir Araç Kayıt Defteri, Ziyaretçi Talimat ve Taahhütnamesi) yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Bilgileri
• İsim – Soy İsim
• T.C. Kimlik Numarası
• İmza
• Giriş – Çıkış Kayıtlarının Tutulması,
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• İş Sahalarının, Taşınır Mal ve Kaynakların, Çalışanların Güvenliğinin Temini
• İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi ve Acil Durum Süreçlerinin Planlanması
• Adli ve İdari Süreçler Kapsamında Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK madde 5/2a),
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK madde 5/2ç),
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK madde 5/2f)
sebeplerine dayanılarak ilgili kişinin açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri
• Giriş- Çıkış Kayıtları
• CCTV Görüntü Kayıtları
• Araç Plakası

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, KVKK’nın genel ilkelerine ve KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesinde ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” 9. maddesinde yer verilen kurallara uygun olarak ve gerekli tedbirler alınarak;
- hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari makamlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer merciilere aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak iştiraklerimizin katılımını gerektiren faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirket niteliğindeki şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak sözleşmesel ilişkilerimiz çerçevesinde danışmanlık aldığımız, ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere temin edilen hizmetin alınması çerçevesinde aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve sistemlere kaydedilebilmektedir.

2.6. İnternet Erişimi
Türkter Tersane tarafından çalışanlarımıza, üçüncü taraf firma yetkililerine ve çalışanlarına, müşterilerimize ve çeşitli sebeplerle Türkter Tersane tarafından işletilmekte olan Tersane ve diğer iş sahalarında geçici ya da sürekli olarak bulunan diğer kişilere ücretsiz olarak sağlanan internet erişim ve kullanım olanağından faydalanmanız halinde Türkter Tersane tarafından elde edilen ya da tarafınızca sisteme girişi yapılmak suretiyle paylaşılan ve aşağıdaki tabloda detayları belirtilen şahsınıza ait veriler, aynı tabloda gösterilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere ve tabloda gösterilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Tabloda detayları belirtilen kişisel verileriniz; telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden ilgili verinin ilgili verinin toplanmasına uygun kısmen ya da tamamen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Verisi
• İsim – Soyisim
• T.C. Kimlik Numarası
• Doğum Tarihi
• İnternet Kullanımının Sağlanması,
• İnternet Erişim ve Kullanım Kaydının Tutulmasına İlişkin Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Yetkisiz İnternet Erişiminin Önlenmesi,
• Veri Güvenliği Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Adli ve İdari Süreçler Kapsamında Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Muhtemel Hukuki Talep, Dava, Araştırma ve Yasal Soruşturmalara Karşı, Yürürlükteki Kanunların İzin Verdiği Ölçüde, Savunma, Hazırlık Yapılması, İştirak Edilmesi ve Yanıt Verilmesi
• Bu kapsamdaki kişisel veriler;
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (KVKK madde 5/2a)
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK madde 5/2ç) sebeplerine istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki toplu kullanım sağlayıcının sorumluluğu kapsamında açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.
Trafik Bilgisi
• IP adresi,
• MAC adresi,
• Port bilgisi,
• Bağlantı zamanı
• Yararlanılan hizmetin türü
• Ziyaret edilen sayfalar
• Aktarılan veri miktarı

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıdaki tabloda detayları belirtilen kişisel veriler, KVKK’nın genel ilkelerine ve KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesinde ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” 9. maddesinde yer verilen kurallara uygun olarak ve gerekli tedbirler alınarak;
- hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari makamlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer merciilere aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak iştiraklerimizin katılımını gerektiren faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirket niteliğindeki şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak sözleşmesel ilişkilerimiz çerçevesinde danışmanlık aldığımız, ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere temin edilen hizmetin alınması çerçevesinde aktarılabilmektedir.
- tabloda belirtilen kişisel veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve sistemlere kaydedilebilmektedir.
- kişisel verilerinize yetkisiz erişimlerin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerini almak üzere işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
• Bunlara ek olarak, açık rızanız ile verdiğiniz kişisel verilerin işlenmesi iznini bizzat yapacağınız başvurunuz ile geri alma hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvuruları; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Türkter Tersaneye iletebilirsiniz. Türkter Tersane, niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Türkter Tersane tarafından yapacağınız başvurulara verilecek yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilmektedir. Başvurunuzun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak tarafınıza açıklanacaktır.